Nasza odpowiedzialność

Logo_EcoVadis_2023

Zrównoważony rozwój traktujemy jako zobowiązanie w stosunku do obecnych i przyszłych pokoleń, a ideę zrównoważonego rozwoju włączyliśmy do strategii naszego przedsiębiorstwa. Sukces gospodarczy łączymy ze świadomością odpowiedzialności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. W naszych działaniach opieramy się na wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju przemysłu chemicznego w Niemczech i postępujemy zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (VCI) dotyczącymi odpowiedzialnego postępowania (responsible care).

Ochrona środowiska naturalnego, odpowiedzialne i oszczędne korzystanie z dostępnych zasobów naturalnych: oto standardy naszego dziaania. Wspólnie z naszym siostrzanym przedsiębiorstwem Follmann GmbH & Co. KG działamy na rzecz ekologicznej produkcji oraz wysokich standardów bezpieczeństwa dla naszych klientów, dostawców, urzędów i współpracowników. Pracujemy w oparciu o następujące certyfikowane normy jakościowe:

Certyfikat ISO 9001:2015
Triflex Nachhaltigkeit

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Tylko odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami naturalnymi, mające na uwadze przyszłe pokolenia, zapewnia długofalowo nasz sukces ekonomiczny.

W sprawozdaniu za 2017 rok dotyczącym zrównoważonego rozwoju informujemy klientów, dostawców, urzędy i zainteresowaną opinię publiczną o sytuacji i działaniach w zakresie ochrony środowiska.

Jako odpowiedzialnie zarządzane przedsiębiorstwo obligujemy naszych pracowników do przestrzegania zasad i reguł właściwego postępowania, za które ponosi się osobistą odpowiedzialność. Nasz kodeks postępowania, bazujący na naszych zasadach i wartościach, wyraża oczekiwania koncernu jako pracodawcy i jest wiążący dla zachowań w ramach działalności biznesowej.

Rejestracja, ewaluacja i autoryzacja chemikaliów

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals - rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) jest nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r. Rozporządzenie unijne definiuje kluczowe aspekty dotyczące produkcji i obrotu materiałami chemicznymi. Regulacje rozporządzenia REACH odnoszą się zarówno do poszczególnych substancji, jak i do preparatów (receptur) i wyrobów zawierających dane substancje.

Razem z departamentem ochrony środowiska i bezpieczeństwa naszego siostrzanego przedsiębiorstwa Follmann & Co. monitorujemy skutki wdrożenia rozporządzenia REACH i możemy zapewnić naszych klientów i partnerów o przestrzeganiu tego rozporządzenia.

Zaangażowanie społeczne i społeczno-polityczne

Już od kilkudziesięciu lat inwestujemy w technologię środowiskową, ograniczając w ten sposób zużycie zasobów naturalnych oraz emisje. Za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zmniejszamy do minimum ilość śmieci, odpadów i ścieków – prowadząc przy tym nieustanny monitoring. W niemieckim Minden firma Triflex jest ważnym pracodawcą, który jako średniej wielkości przedsiębiorstwo rodzinne świadomie realizuje politykę odpowiedzialności społecznej. Panuje u nas otwarta i uczciwa kultura korporacyjna. Angażujemy się w dialog z pracownikami, klientami, sąsiadami, organizacjami ekologicznymi, szkołami, dziennikarzami i politykami.  

Aktywność w branży płynnych materiałów uszczelniających i oznakowań

Działamy w krajowych i międzynarodowych branżowych stowarzyszeniach i organizacjach, by dzielić się swoją fachową wiedzą w zakresie stosowania płynnych tworzyw sztucznych i mas chemoutwardzalnych w budownictwie nad- i podziemnym. Czujemy się członkami społeczności i mamy świadomość związanej z tym odpowiedzialności. Dlatego też zobowiązaliśmy się do dostarczania przemysłowi budowlanemu produktów najwyższej jakości, co niesie za sobą korzyść dla wszystkich. Jest to możliwe wyłącznie w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi. 

cooperation triflex international
Triflex Qualität

Standardy jakości – certyfikowane bezpieczeństwo

Podczas opracowywania naszych produktów zgodność z zasadami ochrony środowiska stanowi ważną część naszego profilu wymagań. Istotne znaczenie ma przy tym wykorzystanie surowców odnawialnych. Wszystkie materiały i procesy są przez nas badane pod kątem oddziaływania środowiskowego. Produkcja spełnia najwyższe standardy ekologii i jest nieustannie doskonalona pod względem bezpieczeństwa i aspektów środowiskowych. Systemy uszczelniające Triflex posiadają Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA) z najwyższymi klasyfikacjami według ETAG 005. Bieżące wewnętrzne i zewnętrzne kontrole jakości produkcji są dla nas czymś oczywistym: 

  • Wewnętrzna kontrola wszystkich surowców wejściowych
  • Kontrola jakości z niezależnym nadzorem technicznym, m.in. DiBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej), MPA (Instytut Badań Materiałowych), BBA, BASt (Federalny Instytut Badawczy Dróg)
  • Świadectwa kontroli dla systemów uszczelnień
  • Współpraca z wykwalifikowanymi i certyfikowanymi wykonawcami

Jak możemy Państwu pomóc?

Służymy Państwu pomocą. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań systemowych prosimy o kontakt telefoniczny.